OUDERRAAD BVV

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het Jeugdbestuur maar heeft geen wettelijke bevoegdheden geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Hoe de ouderraad contacteren?

Per lichting (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) is er een aanspreekpunt waar alle ouders info, ideeën, verbeterpunten, etc…kunnen verzamelen zodat geen info verloren gaat. De ouderraad kan gecontacteerd worden via onderstaand contactformulier.

DOELSTELLING

 • De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en de jeugdspelers binnen BVV Jeugd ;
 • De ouderraad onderhoudt steeds voeling met alle ouders en spelers, om kort op de bal te spelen door opmerkingen snel te ventileren binnen de ouderraad;
 • De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen.   Als dusdanig stimuleert de ouderraad de actieve participatie van alle ouders in de jeugdwerking en wordt het gevoel versterkt dat de ouders deel uitmaken van de jeugdwerking van BVV Jeugd ;
 • In overleg met het jeugdbestuur verwoordt de ouderraad de verwachtingen, bezorgdheden en meningen van de ouders en de jeugdspelers ;
 • De ouderraad fungeert als adviesraad voor het jeugdbestuur en de sportieve cel (onze jeugdcoördinatoren).   
 • De ouderraad kan adviseren en voorstellen formuleren om de jeugdwerking op organisatorisch vlak beter te laten functioneren ;
 • De ouderraad is een waardevolle informatiebron voor het jeugdbestuur van BVV Jeugd, aangezien de ouderraad een open communicatie hoog in het vaandel draagt ;
 • De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders, de spelers, het jeugdbestuur en de sportieve cel, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen ;
 • De ouderraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan van BVV Jeugd toetsen aan de werkelijkheid ;
 • De ouderraad centraliseert de eventuele extra-sportieve bezwaren van de ouders via het contactformulier.  De grieven zullen worden besproken tijdens de vergaderingen.
 • De ouderraad behandelt de normen en waarden van BVV Jeugd, voornamelijk met betrekking tot het gedrag en de houding van de jeugdspelers tijdens zowel trainingen als wedstrijden.  Ook het gedrag van de ouders zal hieraan worden afgetoetst ;
 • De ouderraad heeft initiatiefrecht tot het organiseren van extra-sportieve activiteiten binnen de club in overleg met het JB.  De opbrengsten van deze evenementen stromen integraal terug naar ALLE jeugdspelers van BVV Jeugd en niet specifiek naar 1 jeugdteam.

HOE FUNCTIONEERT DE OUDERRAAD?

 • De ouderraad streeft ernaar om elke leeftijdscategorie (U6 tot en met U19) te laten vertegenwoordigen door minstens 1 ouder (bij voorkeur een andere persoon dan de ploegafgevaardigde) ;
 • Elk lid van de ouderraad vertegenwoordigt zijn leeftijdslichting ;
 • De ouderraad laat zich niet in met het sportieve jeugdbeleid van BVV Jeugd en behandelt tevens geen individuele belangen ;
 • De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per kwartaal.  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. De verslagen liggen ter inzage op het secretariaat.
 • De leden van het jeugdbestuur en de sportieve cel worden uitgenodigd op de vergaderingen ;
 • De ouderraad behandelt onderwerpen die worden voorgedragen door één van de belanghebbende partijen, voornamelijk van de ouders en de jeugdspelers, maar ook van het jeugdbestuur of de sportieve cel.  Dit kan handelen over zowel organisatorische zaken als over extra-sportieve thema’s ;
 • Alle ouders kunnen op een laagdrempelige manier hun onderwerpen, vragen , opmerkingen, wensen en ideeën uiten en ter discussie stellen.  Hiervoor is onderstaand formulier ter beschikking gesteld.
 • De ouderraad signaleert alle organisatorische onderwerpen aan het jeugdbestuur, die op zijn beurt een stelling inneemt.  De beslissing van het jeugdbestuur zal op de eerstvolgende vergadering worden meegedeeld aan de ouderraad ;
 • De ouderraad beschikt over de mogelijkheid om via de nieuwsbrief van de jeugdwerking te communiceren naar alle ouders.  De extra-sportieve activiteiten worden tevens via deze nieuwsbrief aangekondigd.
X